Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tagdíjfizetési szabályzat

Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tagdíjfizetési Szabályzata

 

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) Tagdíjfizetési Szabályzata az FMKIK Küldöttgyűlése által elfogadott Alapszabály VII. fejezet, 2. pontjában rögzítettek szerint,  annak 1. sz. melléklete, elválaszthatatlan és szerves része. Az Alapszabály a kamarai tagdíj mértékéről, a tagdíjfizetés szabályairól a következők szerint rendelkezik:

 

A tagdíj mértéke

A köztestületi kamarai feladatok ellátásának biztonsága és a működési költségek pénzügyi forrásainak biztosítása érdekében a kamarai tagok tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíjon felüli önkéntesen felajánlott pénzügyi hozzájárulást a kamara tagja adomány formájában teljesíthet az FMKIK-nak, amelyről a kamara a támogatónak igazolást ad.

A tagdíj mértékének alapja a későbbiekben részletezett kivételektől eltekintve a kamarai tag gazdálkodó szervezetek – egyéni és társas vállalkozások - tárgyévet megelőző évi, a mindenkori számviteli törvény szerinti korrigált nettó árbevétele.

 

A korrigált nettó árbevétel a nettó árbevételnek

  • az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)
  • az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
  • az anyagköltség

levonása után megmaradt nem negatív része, ahol

- nettó árbevétel: a teljesítés időszakában értékesített termékek, anyagok, áruk és teljesített szolgáltatások - ÁFA-t nem tartalmazó - ellenértéke, korrigálva a mindenkor hatályban levő számviteli törvényben megfogalmazott növelő és csökkentő tételekkel, továbbá a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege az alábbi eltérésekkel:

1. a pénzügyi intézményeknél: a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek, valamint a fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések különbözetének, továbbá az egyéb pénzintézeti tevékenység bevételeinek és a nem pénzintézeti tevékenység nettó árbevételének együttes összege;

2. a biztosítóknál: a biztosítástechnikai bevételek összege csökkentve a kárfizetés (károk és szolgáltatások) összegével, a viszontbiztosítónak átadott díjjal és a biztosítástechnikai tartalékok növelésére történt ráfordítással, valamint a biztosítástechnikai bevételekhez átvezetett kamatbevételekkel és növelve a nem biztosítási tevékenység bevételével, továbbá a kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel;

3. a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi bevétel;

4. az értékpapír-forgalmazó társaságoknál: az értékpapír-forgalmazás bevétele, növelve a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek összegével.

 

A fenti 1. – 4. pontban meghatározott tevékenységet végző társaságoknál 2001. évtől az ágazatra kiadott kormányrendeletben meghatározott fogalom szerint.

- eladott áruk beszerzési értéke: a változatlan formában eladott anyagok, áruk, illetve az áruk leltározási hiányainak, többleteinek beszerzési (csökkentett beszerzési) értéke.

- eladott (közvetített) szolgáltatások értéke: a továbbszámlázott szolgáltatás értéke. Az eladott áruk és alvállalkozói teljesítések értékvesztése is itt szerepel. (tárgyévet megelőző december 31. mérleg szerint alvállalkozói teljesítés)

- anyagköltség: a tárgyidőszakban felhasznált vásárolt anyagok – le nem vonható ÁFA-t is magába foglaló beszerzési értéke, korrigálva a mindenkor hatályban lévő számviteli törvényben meghatározott növelő és csökkentő tételekkel. Ennek alapján az anyagköltség a tárgyévben felhasznált vásárolt anyagok; nyers- és alapanyagok, segédanyagok, üzem- és fűtőanyagok, fenntartási anyagok, építési anyagok, egyéb anyagok értékét tartalmazza.

 

A fentieknek megfelelően az éves tagdíjfizetési kötelezettség a következőképpen alakul:

 

Korrigált nettó árbevétel

(millió Ft)

Tagdíj

(Ft/év)

  0      -    1

 12.000

  1      -    5

 24.000

  5      -    10

 50.000

  10    -    20

 60.000

  20    -    40

 70.000

  40    -    60

 80.000

  60    -    80

 90.000

  80    -    100

100.000

 100   -    500

250.000

 500   -    1000

350.000

 1000 -    5000

600.000

5000 felett

     1.000.000

 

Az a gazdálkodó szervezet, amely a tevékenysége kezdő évében kéri kamarai felvételét, a taggá válás évében nem tagdíjat, hanem egyszeri regisztrációs díjat köteles fizetni.

Az a kamarai taggá váló tevékenységét nem kezdő gazdálkodó szervezet, amelynek felvételére a tárgyév június 30-ig sor kerül, egész éves tagdíjat fizet.

Az a kamarai taggá váló tevékenységét nem kezdő gazdálkodó szervezet, amelynek felvételére a tárgyév június 30-át követően kerül sor, féléves tagdíjat (éves tagdíj ½-ed része) fizet.

A gazdasági kamarákról szóló 1999 évi CXXI. tv. 2012. január 01. napjától hatályba lépett módosítása szerint a kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a gazdálkodó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni, melynek összege évi 5000 Ft és a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére.

Gktv. 34/A § (3) bek. szerint: „A kamara tagja a kamarai hozzájárulás összegét a kamarai tagdíjból levonhatja.”

 

II. Regisztrációs díj

A kezdő vállalkozók és vállalkozások a megalakulás, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásának évében kamarai tagdíj helyett egyszeri regisztrációs díjat kötelesek fizetni, amennyiben kamarai felvételükre ugyanabban az évben kerül sor. A regisztrációs díj befizetése egyben a tagfelvétel feltétele is.

A regisztrációs díj mértéke valamennyi, tevékenységét kezdő vállalkozás (egyéni vállalkozók, egyéni cégek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, jogi személyiségű gazdálkodó szervezetek) esetében a mindenkori legalacsonyabb éves tagdíjnak megfelelő összeg.

A regisztrációs díj csak a jogelőd nélkül alakuló gazdálkodó szervezetek felvételekor fizetendő, a gazdálkodási forma módosítása, székhelyáthelyezés és kamarák közötti átjelentkezés esetén nem regisztrációs díj, hanem kamarai tagdíj fizetendő.                  

 

III. A tagdíj megállapítása

A tagdíj megállapítása az FMKIK által összeállított adatszolgáltatási kötelezettség alapján önbevalláson alapul.

Az adatlap leadási határideje valamennyi vállalkozás (ideértve az egyéni vállalkozást is) esetében minden év május 31-e. (A magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozásoknak egységesen minden év május 20. napjáig kell megtenniük a személyi jövedelemadó bevallást az Adóhivatal felé.)

A tagfelvételét év közben kérő tevékenységét nem kezdő gazdálkodó szervezet jelentkezésekor kapja meg az adatlapot, amelyen egy hónapon belül köteles teljesíteni adatszolgáltatási kötelezettségét. Az itt közölt adatok alapján kerül számára első évi tagdíja megállapításra.

Abban az esetben, ha a megadott határidőig a vállalkozás adatlapja nem érkezik meg, írásban fel kell szólítani - új határidő megjelölésével - az adatlap megküldésére.