Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Szakképzési munkaszerződés

SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS

 

2020. szeptember 1-jétől a tanulmányaikat – 2020. május 31-ét követően létesített tanulói jogviszonyban – megkezdő tanulók már az új képzési rendszer szerinti oktatásban vesznek részt. Az ágazati alapoktatást követően, a sikeres ágazati alapvizsga után a tanulók szakirányú oktatása elsősorban – kamarai támogató tevékenység alapján – duális képzőhelyen folyhat. Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető.

Az új szakképzési rendszerben a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképző intézményben vagy szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen vehet részt.

Szakképzési munkaszerződés azzal a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel köthető, aki a szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

A szakirányú oktatás szakképzési munkaszerződéssel történő megvalósítását a jogszabály elvileg már 2020 szeptemberétől lehetővé teszi, finanszírozási háttere viszont csak 2021. január 1-jétől biztosított, hiszen a szakirányú oktatás – egyes speciális esetek kivételével – leghamarabb 2021 februárjában indulhat el azok számára, akik érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben vesznek részt.

Erre első alkalommal szakképző iskolában tanulók esetén a 2021/2022-es tanévben, technikumban tanulók esetében a 2022/2023-as tanévtől lesz lehetőség. Azok az érettségivel rendelkező tanulók, akik kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben vesznek részt a képzésben a 2020/2021 tanév második félévétől (2021. február) már köthetnek szakképzési munkaszerződést.

 

A szakképzési munkaszerződésben kell meghatározni az alábbiakat:

 • a duális képzőhely nevét, székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó, egyéb szervezet nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének családi és utónevét,
 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, oktatási azonosító számát, elérhetőségét,
 • annak a szakképző intézménynek a nevét, székhelyét, elérhetőségét, OM azonosítóját, képviselőjének nevét, amellyel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulói jogviszonyban, illetve felnőttképzési jogviszonyban áll,
 • a szakirányú oktatás körébe tartozó munkafeladatokat, képzési program szerint
 • a szakirányú oktatás időtartamát és helyét,
 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személyt e rendelet alapján megillető munkabér összegét.

A tanuló a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért havonta közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatásként munkabérre jogosult.

A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének minimumát és maximumát az Szkr. határozza meg, amely szerint a szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege – a tanuló és a duális képzőhely megállapodása alapján – a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (azaz minimálbér) legalább 60%-a, de legfeljebb 100%-a.

A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt egyéb juttatásként megilletik a duális képzőhelyen a tanuló által választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások (munkaruha, kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, egyéni védőfelszerelés, cafeteria). Az egyéb juttatást a tanuló által választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, de legfeljebb évente a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér mértékéig kell biztosítani. Az egyéb juttatásra a tanuló az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult.

Abban a speciális esetben, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló, képzésben részt vevő személy a duális képzőhelytől eltérő, más munkáltatónál foglalkoztatásra irányuló további jogviszonya (nem saját munkavállaló) is van, a képzésben részt vevő személy munkabére és egyéb juttatása 50%-a az egyébként általános esetben (tanuló, saját munkavállaló) adandó munkabérnek és egyéb juttatásoknak. Ezzel összhangban a fentiekben megjelölt képzésben részt vevő személy után a bruttó kötelezettség szintén fele arányban (50%-ban) érvényesíthető az általánosságban alkalmazható adókedvezményhez vagy adóvisszatérítéshez képest. Az 50%-os szabályt kizárólag a 2021. július 1-je után kötött munkaszerződések tekintetében kell alkalmazni.

A tanuló/képzésben résztvevő a Tb. Tv. 6.§ (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítottnak minősül, ezért a NAV részére a T1041-es nyomtatványon a gyakorlati képzőnek bejelentési kötelezettsége van a 1101 jogviszonykódon. A foglalkoztatás megkezdése előtt kell bejelenteni, ha új biztosítási jogviszonyt létesít, tehát: a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt.

A duális képzőhely elektronikus és/vagy papír alapú dokumentumai, mellyel rendelkezni kell a szakirányú oktatás során:
 • Szakképzési munkaszerződés
 • Képzési program
 • Minőségirányítási rendszer (2022. augusztus 31-ig kell kidolgozni)
 • Foglalkozási napló (elektronikus feltöltés a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerébe)
 • Jelenléti ív
 • Munka-baleset és tűzvédelmi napló (első alkalommal kitölteni)
 • Munkabér kifizetésének igazolását szolgáló dokumentumok
 • Felelősségbiztosítás megkötését igazoló dokumentum
 • Oktatói végzettséget igazoló dokumentum
 • Értékelési és minősítési rendszert, melynek alkalmasnak kell lennie a tanulók fejlődésének, tudásának mérésére

A duális képzésben való részvétel alapján elszámolható kedvezmény
 
A bruttó kötelezettség csökkenthető szakképzésben folytatott duális képzés esetén: az állam, illetve a fenntartói megállapodással, az Nkt. 88. § (6) bekezdése szerinti szakképzési megállapodással vagy együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás, illetve szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként az Nkt. 13/A. § (3) bekezdése szerinti nevelés-oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és – a szakképző intézményben, illetve szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan munkanap kivételével, amire tekintettel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult – az adóév munkanapjai számának szorzataként,
Az önköltség összege a 2021. évben Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 67. § (4) bekezdés a) pontja szerint: 1 200 000 forint/fő/év
 
„Bónusz”: A bruttó kötelezettség ezen felül csökkenthető a szakirányú oktatás időtartamára megkötött és legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel a fentiek alapján igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett. Ez a kedvezmény a szakmai vizsga időpontjának adóévére vonatkozó éves szakképzési hozzájárulási bevallásban érvényesíthető. A bónusz igénybevételéhez az akkreditált vizsgaközpont a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgájáról igazolást állít ki a tanulóval, illetve képzésben részt vevő személlyel – a szakképzés információs rendszeréből megállapíthatóan – legalább hathónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződést kötött duális képzőhely, illetve a 281. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztató számára, és azt az ilyen duális képzőhely, illetve foglalkoztató számára a sikeres szakmai vizsgát követő tizenöt napon belül megküldi.
 
Az adókedvezmény az iskolában töltött napok kivételével valamennyi munkanapra érvényesíthető, így a tanítási szünetek időtartamára eső azon munkanapokra vonatkozóan is, amelyeken a tanuló (képzésben részt vevő személy) részére a munkáltató szabadságot adott ki. A szakirányú oktatás arányosított önköltségének adott évfolyamra meghatározott összege a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének a szakmánként alkalmazandó súlyszorzó szorzataként számított mértéke.
A szakmánként alkalmazandó súlyszorzót a szakmaszorzó és az évfolyami szorzó szorzataként kell meghatározni.
 
Tehát az egynapi elszámolható kedvezmény mértékének kiszámítása szakképzési munkaszerződés esetén:

1.200.000 Ft * szakmaszorzó * évfolyamszorzó / munkanapok száma az adóévben

Az előzőek szerint számított adókedvezményt az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést, illetve a hallgatóval hallgatói munkaszerződést, gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a felsőoktatási intézménnyel az Nftv. szerinti együttműködési megállapodást kötött. A szakképzésihozzájárulás-fizetésre kötelezett a bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezményt, továbbá az olyan duális képzőhely, aki alanya a szakképzési hozzájárulásnak, de szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség a 105. § (2) bekezdése vagy más törvény rendelkezése alapján nem terheli, az e § szerinti adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében érvényesítheti. Adókedvezmény csak azon tanulókra, illetve képzésben részt vevő személyekre vonatkozóan érvényesíthető, akik az adott szakmai oktatásban való ingyenes részvételre jogosultak.
Forrás: Duális képzéssel a munka világában című kiadvány https://dualis.mkik.hu/dualis-kepzessel-a-munka-vilagaban/ 
 

Jogszabályok:

További részletek a duális képzéshez


Képzési és kimeneti követelmények és programtantervek

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

Duális képzéssel a munka világában (MKIK tájékoztató kiadvány)

https://dualis.mkik.hu/dualis-kepzessel-a-munka-vilagaban/ 

Normatíva és juttatás kalkulátor (a kalkulátor tájékoztató jellegű):

https://dualis.mkik.hu/kalkulator
 

 


Forrás: Innovatív Képzéstámogató Központ

Kapcsolat:

Mátrahalmi Tibor, stratégiai koordinátor, duális képzési tanácsadó

Zsoldos Márta Julianna, duális képzési tanácsadó

Polán Anna, duális képzési tanácsadó

Farkas Adrienn, duális képzési tanácsadó

Sulyokné Kemény Katalin duális képzési tanácsadó, mestervizsga referens

Szöllősi Ádám munkaerőpiaci referens/ISZIIR referens

   

Elérhetőségek:

szakkepzes@fmkik.hu

telefonszám: 22/510-331, 22/510-343, 22/510-335, 22/510-319, 22/510-347